تبریک

باسلام به همکاران ساعی دبستان دخترانه وپسرانه

طبق بخشنامه باخبر شدیم که مدارس ابتدایی دانشگاه صنعتی درتشکیل گروههای آموزشی آموزشگاهی که شامل برنامه های: (تبادل تجارب وتعامل افکار واندیشه های معلمی وبررسی وتحلیل طرح هاوبرنامه های آموزشی وارتقای صلاحیت حرفه ای)بود. بین مدارس،برتر اعلام شدند.

باسپاس از این عزیزان که هر ماه 2تا3ساعت بعدازظهروقت خود راصرف این فعالیت سودمند می کردند.وتشکراز سرکار خانم حاتمی وحق بین کهگزارش ها را تدوین می نمودند.

خداقوت به همه ی عزیزان

/ 1 نظر / 15 بازدید
MoHaDe3

ای ول دانشگاه!