می خواهم یک دانش آموز درس خوان باشم(2)

دخترای گل ششمی

1- به کار بردن جملاتی مانند:من این درس رایاد نمی گیرم.از ریاضی متنفرم.نمی توانم این درس راحفظ کنم.دیگر وقتی برای یادگیری ندارم......باعث می شود که یادگیری این درس ها برای شما مشکل تر شود.هرکسی می تواند هر درسی را که بخواهد به خوبی بخواند ویادبگیردفقط کافی است کلمه من می توانم یادبگیرم راتکرار کند...

2- هرچه بیندیشید همان خواهدشد پس درمورد آینده تان خوب فکر کنید.

3- به جای این که خودتان رابادیگران مقایسه کنید باگذشته خودتان مقایسه کنیدوبرای آینده یک چهره موفق برای خودبسازید...

4- یکی ازراههای افزایش تمرکز سریع درس خواندن است.اگرآرام وتفریحی مطالعه کنید احتمال حواس پرتی شما بیشتر خواهد بود.باآرزوی موفقیت روزافزون شماعزیزان.

/ 0 نظر / 17 بازدید